Dagbesteding De Frisse Kijk is een kleinschalige dagbesteding, gericht op (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking of psychische aandoening. Bij De Frisse Kijk staat voorop dat ieder mens uniek is en dat ieder mens aandacht en respect verdient. Vanuit deze uniciteit worden de deelnemers in hun omgeving ondersteund, begeleid en participeren vooral op een passende manier mee in de samenleving. Op onze locatie werkt een vast team van gekwalificeerde medewerkers die de nodige ondersteuning bieden. Hierdoor scheppen wij voorwaarden voor veiligheid, geborgenheid, overzichtelijkheid, gezelligheid en sfeer.

Door de kleinschaligheid en deze prachtige locatie van De Frisse Kijk kan er ook innovatief en flexibel ingespeeld worden op de individuele situatie van de deelnemer. Er wordt gewerkt vanuit een heldere visie, iedere deelnemer is welkom en heeft recht op aandacht en respect met behoud of ontwikkeling naar zelfredzaamheid, toekomstperspectief en een zinvolle dagbesteding wat aansluit bij zijn belangstelling en/of wensen en behoeften.

De Frisse Kijk gaat ervan uit dat ieder zijn eigen (creatieve) mogelijkheden en kwaliteiten en talenten heeft. Het is de bedoeling om die te (leren) ontdekken of er weer gebruik van te maken. Deze zorg van De Frisse Kijk wordt geboden vanuit de vraag van de deelnemer en de mogelijkheden van De Frisse Kijk.

Mochten er ook mogelijkheden zijn die ontwikkelt kunnen worden dan zullen wij toewerken naar een stage of leerwerk-traject i.s.m. met andere organisaties of bedrijven om uiteindelijk te kunnen uitstromen naar een wel of geen betaalde baan in het arbeidsproces.

Voor een optimale ontwikkeling is een omgeving nodig waar de deelnemers zich veilig, geborgen en uitgedaagd voelen. Het bieden van een zinvolle dagbesteding is daarbij een belangrijke pijler.

Van De Frisse Kijk wordt verwacht dat de ondersteuners voor deze deelnemers de volgende kernwaarden onderschrijven:

  • respect hebben voor de deelnemers,
  • een veilige en sfeervolle omgeving bieden,
  • het geven van aandacht en ondersteuning in een harmonieuze sfeer,
  • voorbeeldgedrag,
  • uitstralen van natuurlijk gezag,
  • het stellen van normen en structurerend optreden.

Inspraak van deelnemers en hun wettelijke vertegenwoordigers, de kwaliteit van de kleinschalige dagbesteding, enthousiasme en proffesionele inzet van ondersteuners is wat De Frisse Kijk te bieden heeft.

De missie van dagbesteding De Frisse Kijk zijn de doelstellingen van bovenstaande visie.

Te realiseren met als uitgangspunten::

  • Bevorderen en behoud van vaardigheden en zelfredzaamheid
  • Het behalen van maximale deelnemerstevredenheid
  • Hoge mate van continuïteit en flexibiliteit
  • Efficiënte bedrijfsvoering

Deze uitgangspunten moeten zorgdragen voor een gezonde basis voor kwalitatieve ondersteuning